075 7710515 info@sv-cartouche.nl

Lid worden

Lid worden van een Schietvereniging in ons land is alleen mogelijk wanneer u een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunt overleggen en u 18 jaar of ouder bent. Een door ons al gedeeltelijk ingevuld aanvraag formulier voor een VOG kunt u op onze verenigingsavond in ontvangst nemen. U dient dit formulier zelf verder in te vullen (een toelichting is bijgevoegd) en in te leveren bij het gemeentehuis in uw woonplaats.

LET OP !!  Een VOG aanvragen kunt u ook ONLINE doen !   Volg hiervoor op de pagina “www.vog-aanvraag.nl” de te nemen stappen.

Wordt u een VOG toegekend dan wordt u deze doorgaans binnen enkele weken door Justitie toegezonden. U dient deze originele VOG dan terstond aan het bestuur van SV Cartouche te overhandigen. Deze VOG wordt door ons bestuur te samen met een lidmaatschapsaanvraag verstuurd aan onze Sportschuttersbond, de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie). Schutters die al in het bezit zijn van een geldig ‘Verlof tot Voorhanden hebben van een Vuurwapen’ kunnen volstaan met een kopie van
hun geldige Verlof of Jachtakte.

Aspirant-lid

Na de ontvangst van uw SV Cartouche ledenpasje gaat een Aspirantenperiode in van tenminste 6 maanden waarin wij beoordelen of de Schietsport werkelijk iets voor u is, in deze periode wordt door de Ballotagecommissie bezien of u zich houdt aan de regels en de veiligheid plus of er voldoende schietoefeningen zijn gevolgd. De Ballotagecommissie adviseert het Bestuur wat uiteindelijk beslist of u wordt toegelaten als definitief lid. Als er zwaarwegende gronden zijn om uw lidmaatschap te weigeren dan wel te doen beïndigen wordt u dat schriftelijk medegedeeld.

In de 6 maanden Aspirantentijd kunt u ook zelf beoordelen of het sportschieten iets voor u is, bent u van mening dat dit niet het geval is dan kunt u zonder verdere plichtplegingen uw Aspirantlidmaatschap beëindigen.

Lidmaatschap

Na de beoordeling van de Ballotagecommissie start uw definitieve lidmaatschap voor een periode van 12 maanden en de daarbij behorende 18 schietbeurten benodigd voor een eventuele aanvraag van een eigen klein kaliber (.22 Long Rifle) wapen.
Na dit eerste volledige lidmaatschapsjaar kunt u ook onderricht krijgen in het schieten met groot kaliber wapens, eventuele aanschaf van dit soort wapens is wederom pas weer na 1 jaar mogelijk.

Te allen tijden geldt het volgende: Wanneer mocht blijken dat u zich niet houdt aan de geldende regels of er dienen zich andere gronden aan om uw lidmaatschap te doen beëindigen kan het bestuur uw lidmaatschap opzeggen zonder opgave van reden. Dit gebeurt op schriftelijke wijze.

Opzeggen lidmaatschap

Per december 2014 is er een wetswijziging van kracht geworden ten aanzien van lidmaatschappen en abonnementen,
ook wel de “Wet Van Dam” genoemd. Vanaf deze wetswijziging, geldt voor verenigingen (dus ook voor SV Cartouche) een waarschuwingsplicht; dat wil zeggen dat we verplicht zijn om u (het lid) tijdig te informeren dat het lidmaatschap:  als een opzegging uitblijft, automatisch wordt verlengd voor een periode van max. 1 jaar.

Bovendien moeten wij ervoor zorgen dat de leden de voor de opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie
eenvoudig kunnen vinden en raadplegen, in ons geval is dat hier op deze website en op de verenigingslocatie bij het bestuur.
Tevens wordt u bij het inschrijven als Aspirant(lid) gewezen op de opzegtermijn hieronder vermeld.

Opzegging geschiedt altijd schriftelijk aan het secretariaat en minimaal 3 maanden voor het einde van het lopende kalenderjaar.

Bel of e-mail het secretariaat en u ontvangt de benodigde informatie voor een afspraak.

Wij nodigen u dan graag uit op de club voor een gesprek onder het genot van een kopje koffie!